เครือข่ายภาคตะวันออก

เครือข่าย รายชื่อมหาวิทยาลัย จำนวนตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ จำนวนจังหวัดที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ ช่องทางติดต่อผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย เวปไซด์มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา (แม่ข่าย) 104 7 ชื่อ-สกุล นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม/ สังกัด สำนักบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 089-9107737 / โทรสาร 038-393472
E-mail sukeevong_11@hotmail.com / Line ID sukeevong_11
https://www.buu.ac.th/
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 15 3 ชื่อ-สกุล กัลยาณี มิ่งเจริญพร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด กองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 061-935-6242 / โทรสาร
E-mail plan_rmutto.ac.th / Line ID kwang789
https://www.rmutto.ac.th/
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 15 1 ชื่อ-สกุล : นางสาวญาธนาตย์ รัตนะนาวา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป / สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 089-4522009 / โทรสาร : 038-515830
E-mail : secretariatrru@gmail.com / Line ID : _yathanart_
https://reg.rru.ac.th/main/index.php
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 15 1 ชื่อ-สกุล นายไพศาล โยมญาติ
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงาน / สังกัด สำนักบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 081-5584855 / โทรสาร -
E-mail uniserv@rbru.ac.th / Line ID paisan.y
http://www.rbru.ac.th/home