ที่ Logo เรื่อง URL/file
1 รวมเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ อว. http://www.mosttech.most.go.th/index.php
2 นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์พร้อมใช้ https://thaiinvention.nrct.go.th/main/find_artifacts.php
3 • การบรรจุหีบห่อ
• นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
• นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
• นวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
https://www.tistr.or.th/TPC/
https://www.tistr.or.th/innoHerb/
https://www.tistr.or.th/innoAg/
https://www.tistr.or.th/innoEn/
4 เทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อเกษตรและชุมชน https://www.arda.or.th/ebook_flipbook.php?book_id=51
5 นวัตกรรมพร้อมใช้ https://www.nectec.or.th/innovation/
6 การจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ https://www.tech2biz.net/