โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เป็นโครงการภายใต้ “พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กว่า 60,000 คน ให้มีงานทำ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยบูรณาการการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบล “System Integrator” ครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ตำบล ทั่วประเทศ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความ ต้องการของชุมชน โดยประสานงานและทำงานร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการโครงการภาย ในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation)

 1. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ทรายแก้ว  กรรมการ
 3. นายกิตติ สัจจาวัฒนา  กรรมการ
 4. รองศาสตราจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร  กรรมการ
 5. นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์  กรรมการ
 6. นายธนา ยันตรโกวิท  กรรมการ
 7. นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม  กรรมการ
 8. นางสาวภัทรพร เล้าวงศ์  กรรมการ
 9. นางวนิดา บุญนาคค้า  กรรมการ
 10. นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง  กรรมการ
 11. นายศรันย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  กรรมการ
 12. นายสำราญ รอดเพชร  กรรมการ
 13. นางสุวรรณี คำมั่น  กรรมการ
 14. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล  กรรมการและเลขานุการ
 15. นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 16. นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 1. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ที่ปรึกษา
 2. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล  ที่ปรึกษา
 3. นายกิตติ สัจจาวัฒนา  ที่ปรึกษา
 4. นางสุวรรณี คำมั่น  ประธานคณะทำงาน
 5. ศาสตราจารย์วันประชา เชาวลิตวงศ์  คณะทำงาน
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัช สันติอมรทัต  คณะทำงาน
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พันธุ์กำแหง  คณะทำงาน
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ  คณะทำงาน
 9. นายตติยะ ชื่นตระกูล  คณะทำงาน
 10. นางสาวสรยา ยศยิ่งยง  คณะทำงาน
 11. นายสุทธิพงศ์ ธัชยพงศ์  คณะทำงาน
 12. นายสุเมธ ตั้งประเสริญ  คณะทำงาน
 13. นายชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล  คณะทำงานและเลขานุการ
 14. นางสาวอนุตตรา นวมถนอม  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 1. นายสำราญ รอดเพชร  ที่ปรึกษา
 2. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ที่ปรึกษา
 3. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล  ที่ปรึกษา
 4. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์  ประธานคณะทำงาน
 5. หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.จังหวัดสุราษฏร์ธานี  คณะทำงาน
 6. หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.จังหวัดเชียงใหม่  คณะทำงาน
 7. นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี  คณะทำงาน
 8. นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์  คณะทำงาน
 9. นางสาวสุตานันท์ อาวจำปา  คณะทำงาน
 10. นายภารุจ ดาวราย  คณะทำงาน
 11. นางอรนุช เลิศสุวรรณกิจ  คณะทำงาน
 12. นางกลอยตา ณ ถลาง  คณะทำงาน
 13. นายธนพันธ์ วงศ์ชินศรี  คณะทำงาน
 14. นายเมธวิน กิติคุณ  คณะทำงาน
 15. นางสาวนัดดา เจ๊ะยอเด  คณะทำงานและเลขานุการ
 16. นางสาวมาลินี รัตนนันทพัฒน์  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ที่ปรึกษา
 2. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ที่ปรึกษา
 3. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล  ที่ปรึกษา
 4. นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม  ประธานคณะทำงาน
 5. หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.จังหวัดเลย  คณะทำงาน
 6. หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.จังหวัดลำปาง  คณะทำงาน
 7. ผู้แทนประธานเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  คณะทำงาน
 8. ผู้แทนประธานเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก  คณะทำงาน
 9. ผู้แทนประธานเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคใต้ตอนล่าง  คณะทำงาน
 10. ผู้แทนอธิบการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คณะทำงาน
 11. ผู้แทนอธิบการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะทำงาน
 12. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร  คณะทำงาน
 13. รองศาสตราจารย์ภาสกร นันทพานิช  คณะทำงาน
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ทรายแก้ว  คณะทำงาน
 15. นายพันธุ์เพิ่มศักิ์ อารุณี  คณะทำงาน
 16. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์  คณะทำงาน
 17. นางนภาพร อาร์มสตรอง  คณะทำงาน
 18. นางสาวอนุตตรา นวมถนอม  คณะทำงาน
 19. นางสาวสุพนิดา อารยเมธี  คณะทำงาน
 20. นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์  คณะทำงานและเลขานุการ
 21. นางสาวประภารัช ทิพย์สงเคราะห์  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 1. รองศาสตราจารย์จักษ์ พัน์ชุเพชร  ที่ปรึกษา
 2. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ที่ปรึกษา
 3. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล  ที่ปรึกษา
 4. นางวนิดา บุญนาคค้า  ประธานคณะทำงาน
 5. นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี  คณะทำงาน
 6. นางสาวสุพนิดา อารยเมธี  คณะทำงาน
 7. นายชาญวิทย์ ตรีเดช  คณะทำงาน
 8. นายวิธพล เจาะจิตต์  คณะทำงาน
 9. นางสาวจารุรินทร์ ภู่ระย้า  คณะทำงาน
 10. นายสุทธิลักษณ์ ดวงบุรงค์  คณะทำงาน
 11. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ  คณะทำงาน
 12. นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสง  คณะทำงานและเลขานุการ
 13. นางสาวพุทธพร ผ่องกาย  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ