รายชื่อผู้ประสานงาน

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

เรื่อง ชื่อ-นามสกุล ติดต่อ E-mail
งบประมาณ คุณ ศศิรัตน์ อินทร์สุวรรณ 02-610-5273 sasirat2502@gmail.com
การบริหารโครงการ คุณพันธ์ุเพิ่มศักดิ์ อารุณี 02-610-5443 punpermsak@windowslive.com
จัดทำวิเคราะและข้อมูล คุณชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล 084-699-9767 rockmelt13@gmail.com
การจ้างงาน คุณศิรัสก์ ศิริสวัสดิ์ 02-610-5356 sirat.ohec@gmail.com
พื้นที่ คุณโสภณ งอกอ่อน 02-610-5331 ijew.mua@gmail.com
การรายงานผล คุณกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ 02-039-5547 geerati.u2t@gmail.com
Project Base manament (PBM) คุณสุพนิดา อารยเมธี 02-333-3820 supanida@most.go.th
การติดตามและประเมินผล คุณนภาพร อาร์มสตรอง 085-485-5779 armstrongaom@hotmail.com
หลักสูตร TDGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 02-612-6000 ต่อ 13111 และ 13106 contact@dga.or.th