เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

เครือข่าย รายชื่อมหาวิทยาลัย จำนวนตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ จำนวนจังหวัดที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ ช่องทางติดต่อผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย เวปไซด์มหาวิทยาลัย
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แม่ข่าย) 40 11 ชื่อ-สกุล วันเพ็ญ กุลศรีชัย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ / สังกัด สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 02-4708172 / โทรสาร
E-mail wanphen.kul@kmutt.ac.th / Line ID
https://www2.kmutt.ac.th/
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 140 21 1. ชื่อ-สกุล : นางสาวนภัทร เสมอภาค
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ / สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
โทรศัพท์ : 029428158 / โทรสาร : 029428160
E-mail : budget@ku.th / Line ID : napatnavy
2. ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทนา ปานตั้น
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ / สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
โทรศัพท์ : 029428158 / โทรสาร : 029428160
E-mail : budget@ku.th / Line ID : -
3. ชื่อ-สกุล : นางสุชีรา จรรยามั่น
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ / สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
โทรศัพท์ : 0922757592, 029428158 / โทรสาร : 029428160
E-mail : psdsrj@ku.ac.th และ budget@ku.th / Line ID : janyaman3
https://www.ku.ac.th/th/community-home
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 1 ชื่อ-สกุล นางสาววราภรณ์ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา งานวิเคราะห์งบประมาณ / สังกัด กองแผนงาน
โทรศัพท์ 0867570559/ 028497550-7530 / โทรสาร 028497555
E-mail saelim_w8@su.ac.th / Line ID 0867570559
https://www.su.ac.th/th/index.php#
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5 5 ชื่อ-สกุล: หลวงพี่เลย
ตำแหน่ง: พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
สังกัด: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์: 082-239-8888 / โทรสาร: -
E-mail: Suthito@hotmail.com / Line ID: suthito MCU
https://www.mcu.ac.th/
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 30 1 ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร
ตำแหน่ง รองอธิการบดี / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0968816754 / โทรสาร 034534054
E-mail kwannaree2992@hotmail.com / Line ID kwannaree2992
https://www.kru.ac.th/kru/
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยมหิดล 5 2 1. ชื่อ-สกุล: น.ส.มุทิตา วรกัลยากุล
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด: กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์: 0-2849-6121 / โทรสาร: 0-2849-6131
E-mail: muthita.vor@mahidol.ac.th / Line ID: mymuthita
2. ชื่อ-สกุล: น.ส. ณัฐวดี เจนสิริผล
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด: กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์: 0-2849-6135 / โทรสาร: 0-2849-6131
E-mail: nuttawadee.jen@mahidol.ac.th / Line ID: tanseoltang
https://mahidol.ac.th/th/
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 45 1 ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 0819771934 / โทรสาร 034261053
E-mail pitakpong@webmail.npru.ac.th / Line ID agr12p หรือ 0819771934
https://www.npru.ac.th/index.php
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 40 2 1. ชื่อ-สกุล อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร
ตำแหน่ง รองอธิการบดี / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โทรศัพท์ 081-8220226 / โทรสาร 02-8902290
E-mail sutichai.j@dru.ac.th / Line ID 0818220226
2. ชื่อ-สกุล นางบุษบา กอศรีสกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โทรศัพท์ 081-3980411 / โทรสาร 02-8902290
E-mail bussaba.k@dru.ac.th / Line ID
3. ชื่อ-สกุล นางสาวพชรวรรณ หนูบ้านยาง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โทรศัพท์ 081-8227394 / โทรสาร 02-8902290
E-mail patcharawan.n@dru.ac.th / Line ID ningchii
https://www.dru.ac.th/
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 40 2 ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี / สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และโทคโนโลยี
โทรศัพท์ 083-2088206 / โทรสาร -
E-mail nueng_omam@hotmail.com / Line ID nueng...ekthammathat
https://www.bsru.ac.th/
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 70 21 ชื่อ-สกุล นางนาฎนภา จรเข้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.กรุงเทพ
โทรศัพท์ 0830123203 /02-2879600 ต่อ 1177 / โทรสาร 02-2879684
E-mail nadnapa.jo@hotmail.com / Line ID eve-utk
https://www.rmutk.ac.th/
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 70 6 ชื่อ-สกุล ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ / สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 0982795855 / โทรสาร -
E-mail prakorb.c@rmutp.ac.th / Line ID prako2520
https://www.rmutp.ac.th/
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 50 7 ชื่อ-สกุล : นางรัตนา ศรีแก่นแก้ว / ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด : กองนโยบายและแผน มทร.รัตนโกสินทร์
โทรศัพท์ : 02 441 6000 ต่อ 2140 / มือถือ : 093 291 4198
โทรสาร : 02 482 1360
E-mail : planer@rmutr.ac.th / Line ID : modrat
https://www.rmutr.ac.th/
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 35 1 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0661536914 rapeepan2555@gmail.com
http://www.mcru.ac.th/
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 16 2 ชื่อ-สกุล อาจารย์ปองพล รักการงาน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
สังกัด สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ (089)-234-1387 / โทรสาร (032)-708-655
E-mail pongphol.rak@mail.pbru.ac.th, pongphol.r@gmail.com
Line ID (089)-234-1387
https://www.pbru.ac.th/pbru/