เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

เครือข่าย รายชื่อมหาวิทยาลัย จำนวนตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ จำนวนจังหวัดที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ ช่องทางติดต่อผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย เวปไซด์มหาวิทยาลัย
ภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แม่ข่าย) 90 12 ชื่อ-สกุล นางสุทีป เศวตพรหม
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ / สังกัด: สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
โทรศัพท์ 074286975, 0817662076 / โทรสาร 074286971
E-mail suteep.s@psu.ac.th / Line ID ss_teep
https://www.psu.ac.th/th/
ภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (แม่ข่าย) 78 5 ชื่อ-สกุล นางสาวทิพย์วรรณ หวันหีม
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด กองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0869671701 / โทรสาร 074317139
E-mail kik_3003@hotmail.com / Line ID 0869671701
https://www.rmutsv.ac.th/
ภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ 65 2 ชื่อ-สกุล : นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี / ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
สังกัด : ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ : 085 0891025 / โทรสาร : 074 326265
E-mail : tennis_00778@hotmail.com / Line ID : 0850891025
https://www.tsu.ac.th/
ภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 15 1 ชื่อ-สกุล นางสาวนลินี อนรรฆพรรณ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ / สังกัด กองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 086-5533398 / โทรสาร 073-709030 ต่อ 1174
E-mail nalinee_whan@hotmail.com / Line ID Numwhan_nalin
http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/
ภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 29 3 1. ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ / สังกัด สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
โทรศัพท์ 081-5437099 / โทรสาร -
E-mail solaeh.k@yru.ac.th / Line ID –
2. ชื่อ-สกุล นางสาวมูรณี เจะบู
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
โทรศัพท์ 088-7554397 / โทรสาร -
E-mail murni.c@yru.ac.th / Line ID : hasanah0722
https://www.yru.ac.th/
ภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 10 4 ชื่อ-สกุล นางปริยา ทิพย์จันทร์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด กองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0952816709 / โทรสาร -
E-mail pariya.ka@skru.ac.th / Line ID 0801391774
https://www.skru.ac.th/th/