เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

เครือข่าย รายชื่อมหาวิทยาลัย จำนวนตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ จำนวนจังหวัดที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ ช่องทางติดต่อผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย เวปไซด์มหาวิทยาลัย
ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (แม่ข่าย) 36 4 1.ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ / สังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 062-3136417 / โทรสาร 075-673525
E-mail samonsak@wu.ac.th / Line ID kob6155935
2.ชื่อ-สกุล นางสาวนวลพิศ มีเดชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / สังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 095-0466414 / โทรสาร 075-673525
E-mail nuanpit.me@wu.ac.th / Line ID yeahyok
https://www.wu.ac.th/th
ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 5 3 ชื่อ-สกุล นางสาวปรียานุช พงศ์ติวัฒนากุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / สังกัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิกาบดี
โทรศัพท์ 080-3641516 / โทรสาร -
E-mail preeyanuch.p@pkru.ac.th / Line ID pookkiiz
https://www.pkru.ac.th/th/
ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 30 2 1. ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี/ผอ.ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น
สังกัด สำนักงานอธิกาบดี มรภ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 095 410 6165 / โทรสาร
E-mail : jaihowe999@hotmail.com / Line ID : Damrongphun
2. ชื่อ-สกุล นายนันทวัฒน์ อุตะปะละ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น
สังกัด สำนักงานอธิกาบดี มรภ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0902600221 / โทรสาร
E-mail : info_spri@nstru.ac.th / Line ID : 5711215139
https://www.nstru.ac.th/th
ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 82 3 1. ชื่อ-สกุล : ดร.เอกราช ดีนาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทรศัพท์ : 0 4221 1040 ต่อ 1702, 088-5631001 / โทรสาร : 0 4224 1586
E-mail : exkarach@udru.ac.th / Line ID : exkarach03
2. ชื่อ-สกุล นางสาวบุษยมาศ เหมณี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ด้านนโยบายพิเศษ
สังกัด ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 094-954-1962 / โทรสาร 077-913327
E-mail: bussayamas.hem@sru.ac.th / Line ID: bussayamas1608
3. ชื่อ-สกุล นางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 063-356-2225 / โทรสาร 077-913327
E-mail: aubonwanbunkaew@gmail.com / Line ID: auubonwan
https://sru.ac.th/