เครือข่ายภาคกลางตอนบน

เครือข่าย รายชื่อมหาวิทยาลัย จำนวนตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ จำนวนจังหวัดที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ ช่องทางติดต่อผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย เวปไซด์มหาวิทยาลัย
ภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แม่ข่าย) 15 5 ชื่อ-สกุล นางสาวศธิดาพร อุทิศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการงบประมาณและวิเคราะห์โครงการ
สังกัด สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2218-0058 / โทรสาร 0-2218-0328
E-mail satidaporn.u@chula.ac.th / Line ID
https://www.chula.ac.th/
ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 40 2 ชื่อ-สกุล ณุกานดา ชุตินาทชัยเดช
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ 02 2584114 / โทรสาร 02 2584114
E-mail budgetpd.swu@gmail.com / Line ID nurseryjung
https://www.swu.ac.th/
ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 50 3 ชื่อ-สกุล สิริพรรณ เอกภัทรสกุล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ / สังกัด กองแผนงาน
โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 1858 และ 1845 / โทรสาร 02-5642916
E-mail siripan59@hotmail.com / Line ID 0867117888
https://tu.ac.th/
ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 80 4 1. ชื่อ-สกุล นวรัตน นิลดับแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน / สังกัด กองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี
โทรศัพท์ 0818206401 / โทรสาร 025494900
E-mail nawarat_rmutt@hotmail.com / Line ID 46674932
2. ชื่อ-สกุล จริยา บุญสุข
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด กองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี
โทรศัพท์ 065 5366996 / โทรสาร 025494900
E-mail jariya_bs@hotmail.com / Line ID jeejajoy
https://www.rmutt.ac.th/
ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15 2 ชื่อ-สกุล นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน / สังกัด กองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0815978363 / โทรสาร 025121472
E-mail montharat.c@chandra.ac.th / Line ID nookhunnoo
https://www.chandra.ac.th/
ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 15 3 ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง รองอธิการบดี / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โทรศัพท์ 09 5695 6532 / โทรสาร 0 3642 2610
E-mail thatchavong.j@lawasri.tru.ac.th / Line ID Thatchavong
http://www.tru.ac.th/uni2012/
ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 10 3 ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล
ตำแหน่ง รองอธิการบดี / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทรศัพท์ 0888836197 / โทรสาร 025448616
E-mail natt@pnru.ac.th / Line ID: nattmakul
https://www.pnru.ac.th/
ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 15 2 ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น)
โทรศัพท์ : 081-6361611 / โทรสาร -
E-mail : duean_2520 / Line ID : namonjaja
https://www.aru.ac.th/home.php
ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 50 4 ชื่อ-สกุล รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
ตำแหน่ง รองอธิการบดี / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 081-8188070 / โทรสาร 02-9091761
E-mail narumol394@gmail.com / Line ID plathana
http://www.vru.ac.th/
ภาคกลางตอนบน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 5 3 1.ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้างานวิจัยและวิรัชกิจ 089-9252999
buarong.lew@cdti.ac.th
2.วิเศษ สิทธิพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารงานวิจัย) 0635169736
wiset.sit@cdti.ac.th
https://www.cdti.ac.th/
ภาคกลางตอนบน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 7 1 ชื่อ-สกุล: อ.พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ / ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
สังกัด: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โทรศัพท์: 097-139-0666 / โทรสาร: 021049098
E-mail: Chem.888@hotmail.com / Line ID: pasupat
http://eng.pit.ac.th/
ภาคกลางตอนบน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10 2 1.นายพงศกร บุญพรัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02-3298133-34 phongsakorn.bo@kmitl.ac.th
2.นางปัทมา สังไวย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
089-5196426 pattama_ppa@hotmail.com
http://kmitl.ac.th/th
ภาคกลางตอนบน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 50 13 1. ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน / สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 02-727-3334 / โทรสาร : 0 2378 0471
E-mail : rugphong@gmail.com / Line ID
2. ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐชา แซงวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ / สังกัด : กองแผนงาน
โทรศัพท์ : 0 2727 3350-1/06 1415 6165 / โทรสาร : 0 2374 4413
E-mail : natcha.s@nida.ac.th / Line ID
http://www.nida.ac.th/th/
ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 50 3 1. ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
ตำแหน่ง รองอธิการบดี / สังกัด สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 089-801-9597 / โทรสาร 035-709105
E-mail kitti.b@rmutsb.ac.th / Line ID -
2. ชื่อ-สกุล นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0897309400 / โทรสาร 0 3570 9097
E-mail : rukna_t@hotmail.com / Line ID : 0897309400
https://www.rmutsb.ac.th/2016/home/
ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 2 ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทรศัพท์ : 081 1712768, 062 4691453 / โทรสาร : 0 2160 1039
E-mail : sthabhiran@hotmail.com / Line ID : 0811712768, 0624691453
https://ssru.ac.th/
ภาคกลางตอนบน สถาบันวิทยาลัยชุมชน 61 18 นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน
085-489-5644/โทรสาร 02-280-0091
email:bbcaplan2562@gmail.com
http://www.bcca.go.th/