เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เครือข่าย รายชื่อมหาวิทยาลัย จำนวนตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ จำนวนจังหวัดที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ ช่องทางติดต่อผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย เวปไซด์มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (แม่ข่าย) 40 1 ชื่อ-สกุล : นางสาวลำดวน ศรีมาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม
สังกัด : สนง.บริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ : 086-2525052 / โทรสาร : -
E-mail : lsriman@g.sut.ac.th
Line ID : bueatifulworld หรือ ค้นจากเบอร์โทร 0862525052
http://www.sut.ac.th/2012/index.php
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 50 7 ชื่อ-สกุล : น.ส.พัทธนันท์ แสงใส
ตำแหน่ง : หัวหน้างานงบประมาณและติดตามประเมินผล
สังกัด : กองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 098-1016965
โทรสาร : -
E-mail : pattanan2588@gmail.com
Line ID : plengpin_jum
https://www.rmuti.ac.th/2019/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 60 1 ชื่อ-สกุล : ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี
ตำแหน่ง : ผอ.ศูนย์ประสานงานโครงการ1ตำบล / สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 0894219486 / โทรสาร :
E-mail : sutamdee_22@hotmail.com / Line ID : 089-4219486
https://www.cpru.ac.th/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 83 1 1. ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0818775197 / E-mail tawee88@hotmail.com
2. ชื่อ-สกุล นางสาวพัชรินทร์ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0866499355 / E-mail plan.nrru@hotmail.com@hotmail.com
https://www.nrru.ac.th/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 60 1 ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์
ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 081-8798071 / โทรสาร 044612858
E-mail akanitt.152517@gmail.com / Line ID anny152517
https://www.bru.ac.th/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 20 1 ชื่อ-สกุล: นางดวงตา โนวาเชค
ตำแหน่ง: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โทรศัพท์: 081-3934355 / โทรสา:ร 044-558344
E-mail: duangnovacek@gmail.com / Line ID: 081-3934355
https://www.srru.ac.th/home
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 10 2 1. ชื่อ-สกุล นางสาวธัญชนก สีหะวงษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0640833679 / โทรสาร 045643607
E-mail jintana_kat@hotmail.com / Line ID 0930697016
2. ชื่อ-สกุล นางสาวธนพร ชื้อชาลกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0616923941 / โทรสาร 045643607
E-mail jintana_kat@hotmail.com / Line ID 0880838898
http://www.sskru.ac.th/2020/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 2 ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-1977-0779 / โทรสาร : -
E-mail : Phasakon.nuntapanich@gmail.com
Line ID : 08-1977-0779
https://www.ubru.ac.th/index1.html
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15 1 ชื่อ-สกุล : นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 081 360 9510 / โทรสาร -
E-mail : supawat.s@ubu.ac.th / Line ID : 0813609510
https://www.ubu.ac.th/