เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เครือข่าย รายชื่อมหาวิทยาลัย จำนวนตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ จำนวนจังหวัดที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ ช่องทางติดต่อผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย เวปไซด์มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แม่ข่าย) 135 11 1.ชื่อ-สกุล นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป / สังกัด ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
โทรศัพท์ 062-479-6665 / โทรสาร -
E-mail. warapornp@kku.ac.th / Line ID. Warapornkaa
2.ชื่อ-สกุล นางจันทร์เพ็ญ มหามาตย์
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ / สังกัด กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 086 – 2306489 / โทรสาร -
E-mail. kjanph@kku.ac.th / Line ID. Kookkai kai
https://www.kku.ac.th/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 20 3 ชื่อ-สกุล นางธันยกร นรภาร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด กองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 091 065 5323 / โทรสาร 043
E-mail : kalasin_plan@yahoo.com / Line ID : hello_aer
https://www.ksu.ac.th/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยนครพนม 5 1 ชื่อ-สกุล นางสาวธิดารัตน์ สารปรัง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด กองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0885734435 / โทรสาร 042-532477-305
E-mail Thidarat.s@npu.ac.th / Line ID Baitoei0304
https://www.npu.ac.th/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยสารคาม 20 3 ชื่อ-สกุล อ.ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0849828287 / โทรสาร 043754369
E-mail pimporn7479@gmail.com / Line ID pimporn007
http://www.web.msu.ac.th/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 20 2 ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ตำแหน่ง รองอธิการบดี / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทรศัพท์ 081-9745464,093-2345637 / โทรสาร 043-711516
E-mail dr.worapapha@rmu.ac.th / Line ID 9745464
https://www.rmu.ac.th/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 10 3 ชื่อ-สกุล รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / สังกัด คณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ 089 8895591 / โทรสาร
E-mail sci.sak@gmail.com / Line ID : 0898895591
https://www.reru.ac.th/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 20 2 ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ 08-6991-2962 / โทรสาร 0-4281-4673
E-mail plan.lru@hotmail.com / Line ID pichit
https://lru.ac.th/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 30 3 ชื่อ-สกุล นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน / สังกัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 09-8745-1265 / โทรสาร -
E-mail Plan@snru.ac.th / Line ID 0987451265
https://www.snru.ac.th/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 135 4 ชื่อ-สกุล : ดร.เอกราช ดีนาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทรศัพท์ : 0 4221 1040 ต่อ 1702, 088-5631001 / โทรสาร : 0 4224 1586
E-mail : exkarach@udru.ac.th / Line ID : exkarach03
https://www.udru.ac.th/website/