เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

เครือข่าย รายชื่อมหาวิทยาลัย จำนวนตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ จำนวนจังหวัดที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ ช่องทางติดต่อผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย เวปไซด์มหาวิทยาลัย
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (แม่ข่าย) 25 3 ชื่อ-สกุล ดร.บุญส่ง กวยเงิน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 08174066269 / โทรสาร 055-968605
E-mail off12bs@hotmail.com / Line ID 0817400629
https://www.nu.ac.th/
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 60 2 1. ชื่อ-สกุล ผ.ศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
กอง/สำนัก สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได
โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ) 085-6510104
โทรสาร 055-706518
E-mail asr.kpru2559@gmail.com / Line ID 0856510104
2. ชื่อ-สกุล ผ.ศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ
กอง/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ) 095-3561551
โทรสาร 055-706518
E-mail Preeyanuch.pps@hotmail.com/ LineID tooktapreeyanuch
https://www.kpru.ac.th/
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 2 ชื่อ-สกุล : นายฐณภรรฒ ทองใบ
ตำแหน่ง : จนท.บริหารงานทั่วไป / สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 097-9245120 / โทรสาร : 056-882523
E-mail : plan.nsru96@gmail.com / Line ID : thanaphat_cool
http://www.nsru.ac.th/
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 15 2 ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 094-6349751 / โทรสาร 055 267 038
E-mail Fugith@hotmail.com และ jittra_m@hotmail.com
Line ID: thannapatj
http://www.psru.ac.th/
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 15 2 ชื่อ-สกุล นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 086-573-0530 / โทรสาร -
E-mail Plan_pcru@hotmail.com / Line ID suppanujoe
https://www.pcru.ac.th/main/
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 30 4 ชื่อ-สกุล นายธนัย เนียมกุญชร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / สังกัด กองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 055 411096 ต่อ 1653 / โทรสาร 055 411296 / 055416020
E-mail plan.uru@gmail.com / Line ID 0897064299
http://www.uru.ac.th/