เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

เครือข่าย รายชื่อมหาวิทยาลัย จำนวนตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ จำนวนจังหวัดที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ ช่องทางติดต่อผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย เวปไซด์มหาวิทยาลัย
ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แม่ข่าย) 50 6 ชื่อ-สกุล สุภาพรรณ ไกรฤกษ์
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม
สำนักงานบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์ 089-4338987 /053-943614 / โทรสาร 053-943600
E-mail vespa313@hotmail.com / Line ID pai313
https://www.cmu.ac.th/
ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 70 8 ชื่อ-สกุล นส.โอปอล์ ลาวัลย์
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน / สังกัด สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 0946416294 / โทรสาร -
E-mail o_por0701@hotmail.com / Line ID 0946416294
https://www.rmutl.ac.th/
ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยพะเยา 70 3 ชื่อ-สกุล นางสาวบุษบา วงศ์ไชย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / สังกัด กองบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์ 054466666 ต่อ 1047 / โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0946289076 / โทรสาร 054466714
E-mail butsaba.bu@up.ac.th / Line ID Jane-Butsaba
https://www.up.ac.th/th/
ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 60 10 ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
ตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี (วิจัยและบริการวิชาการ)
โทรศัพท์ 053-875250, 091-0792565 / โทรสาร 053-875250
E-mail nirote1980@gmail.com / Line ID 0912122949
https://www.mju.ac.th/main/
ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15 1 ชื่อ-สกุล นายพินิจ มุงเมฆ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร / สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ
โทรศัพท์ 0836353659 / โทรสาร 053917897-8040
E-mail pinich.mun@mfu.ac.th / Line ID pinich17
https://www.mfu.ac.th/home.html
ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 15 1 ชื่อ-สกุล นายทินกร คุณะแสงคำ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ / สังกัด สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 053-776550 / 081-0314602 / โทรสาร -
E-mail crru1t1u@crru.ac.th / Line ID tk_tinnakorn
https://www.crru.ac.th/2021/
ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 69 2 ชื่อ-สกุล : ประไพ ปรีชา
ตำแหน่ง : รักษาการ ผอ.กองนโยบายและแผน / สังกัด : กองนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 095-1451583 / โทรสาร : 0 5388 5370
E-mail : prapaithep@gmail.com / Line ID : 0951451583
https://www.cmru.ac.th/
ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 80 2 ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก
ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ / สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์: 096-694-5798 / โทรสาร: 054-237389
E-mail: khamjainuk@hotmail.com / Line ID
https://www.lpru.ac.th/