กลุ่ม เรื่อง URL
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ รักษ์น้ำ : ระบบพยากรณ์และจําลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ําเค็ม https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/raknam.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ซอฟต์แวร์ สายวัด : โปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น้ำ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/saiwat.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ซอฟต์แวร์ LI-MA หรือ LIDAR 3D MAPPING ระบบการสร้างแผนที่ 3 มิติ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/lima.html
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ Traffy Waste : ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/traffywaste.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร ซอฟต์แวร์ KidDiary Platform ระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/kiddiary-platform.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร ซอฟต์แวร์ PHR - ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/phr.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร ซอฟต์แวร์ CellScan - ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/cellscan.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร ซอฟต์แวร์ เครื่องตรวจตาทางไกลด้วยแถบลำแสงแคบกึ่งอัตโนมัติ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/eye-tele-analyzer.html
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ Smart Aqua Application - ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำหรือสารเคมีในน้ำ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/smartaqua.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ซอฟต์แวร์ ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/aeratorcontroler.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร ซอฟต์แวร์ ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ-ฟื้นฟูระดับความรู้คิดสำหรับผู้สูงอายุ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/bcibaseneurofeedback.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/c-rice.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ซอฟต์แวร์ ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/wireless-gassensor.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ซอฟต์แวร์ SmartKhaiMai : โปรแกรมนับไข่ไหมและจำแนกชนิดไข่ดีไข่เสีย https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/smartkhaimai.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร ซอฟต์แวร์ TTRS : ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนปกติได้ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/ttsr.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร ซอฟต์แวร์ TanRabad : ทันระบาด สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือดออกเชิงรุก https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/tanrabad.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ซอฟต์แวร์ What2Grow : ระบบบูรณาการข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/what2grow_th.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง แอปพลิเคชัน ไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease Linebot) https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/ricediseaselinebot.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง แอปพลิเคชัน ชาวเกษตร (Chaokaset) : ระบบบริหารจัดการปฏิทิน การเพาะปลูกพืช https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/chaokaset.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร แอปพลิเคชัน FoodChoice : แอปฯ แสดงข้อมูลบนฉลากโภชนาการ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/foodchoice.html
การท่องเที่ยว แอปพลิเคชัน Museum Pool : แอปพลิเคชันเดียว เที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/museums-pool.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง แอปพลิเคชัน Agri-Map Mobile : dkiเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/agri-map-mobile.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร แอปพลิเคชัน MoomMae (มุมแม่) : บันทึกประวัติและสถิติการให้นมแม่ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/moommae.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร แอปพลิเคชัน My Act+ : เก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ 4 กิจกรรม คือ นอน นั่ง เดิน และวิ่ง และข้อมูลด้านการรับประทานอาหาร https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/my-act-plus.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร แอปพลิเคชัน KhunLook (คุณลูก) : ช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็ก https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/khun-look.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง แอปพลิเคชัน BaiKhaoNK : ใช้ประเมินปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวในแปลงนา https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/bai-khao-nk.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง แอปพลิเคชัน FMC : ช่วยคำนวณสัดส่วนผสมแม่ปุ๋ยให้ได้ตามสูตรที่มีค่าธาตุอาหารหลัก https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/fmc.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร แอปพลิเคชัน KidDiary : บันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/kid-diary.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร แอปพลิเคชัน MyYaAndYou : สืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยา https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/myyaandyou.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร แอปพลิเคชัน FoodiEat : บันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกําลังกาย https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-application/foodieat.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร “มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense) เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/mutherm-facesense2020.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง Aqua Grow ระบบอัจฉริยะเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/aquagrow.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ChemEye : เคมีชลเนตร เครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน้ำแบบอัจฉริยะ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/ptl-chemeye.html
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม JUJAI 4.0 : EV Charging Station สถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้า https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/jujai.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง NECTEC FAARM Series https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/nectecfaarmseries.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง FAARM Series: Water FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/faarm-waterfit.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง FAARM Series: Bubble FiT ระบบควบคุมการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/bubblefit.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง FAARM Series: Ambient Sense ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/ambientsense.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง FAARM Series: Ambient FiT ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูก https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/ambientfit.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร Health CheckUp Kiosk - ระบบตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/health-kios.html
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเอสอาร์มอเตอร์ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/eMotorcycle.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/wefre.html
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ฟลูอิดิกชิพสำหรับตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/Fluidic-chips.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ MobiiScan https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/mobiiscan.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลบอดีเรย์ (BodiiRay) https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/bodiiray.html
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร เดนตีสแกน 2.0 (DentiiScan 2.0) สำหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/dentiiscan2.html
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม SUNFLOW : Solar Pump Inverter ปั๊มน้ำจากเซลแสงอาทิตย์หลายกำลังขับ สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/sunflow.html