กลุ่ม เรื่อง URL
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ https://www.tistr.or.th/innoAg/
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ https://www.tistr.or.th/innoFood/?page_id=60
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร https://www.tistr.or.th/innoHerb/
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม https://www.tistr.or.th/innoEn/
เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ https://www.tistr.or.th/innoMat/?page_id=166
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรม ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ https://www.tistr.or.th/innoRobot/
การแปรรูปอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย https://www.tistr.or.th/tpc/
การแปรรูปอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร http://www.fisp-tistr.org/index