กลุ่ม เรื่อง URL
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง รวมเทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง http://www.mosttech.most.go.th/technology.php?tid=1
การแปรรูปอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม http://www.mosttech.most.go.th/technology.php?tid=2
การแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร รวมเทคโนโลยีการแพทย์สุขภาพและความงาม http://www.mosttech.most.go.th/technology.php?tid=3
เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรม รวมเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน http://www.mosttech.most.go.th/technology.php?tid=4
เทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ รวมเทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ http://www.mosttech.most.go.th/technology.php?tid=5
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม http://www.mosttech.most.go.th/technology.php?tid=6
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.mosttech.most.go.th/technology.php?tid=7
การท่องเที่ยว รวมเทคโนโลยีเพื่อบริการสังคมและการท่องเที่ยว http://www.mosttech.most.go.th/technology.php?tid=8